niedziela, 9 grudnia 2007

Neofobia Ksenofobia Sektofobia

Neofobie i Ksenofobie – Obawy i Lęki przed Nowym i Innymi! 

NEOFOBIA – IDEOFOBIA – KSENOFOBIA


Neofobia - panika, lęk i obawa przed zmianami, przed wszelką nowością, zmianą, postępem, dawniej choroba konserwatywna. Często jest to lęk przed zmianami globalnymi takimi jakie wymusza postęp nauki czy techniki. Neofobowie niepokoją się każdą zmianą na nowe, inne, odmienne w swoim otoczeniu. Począwszy od odczuwania uporczywego lęku, gdy współmałżonek chce zmienić meble w mieszkaniu, aż po obawy związane z koniecznością zmiany rodzajów środków komunikacji czy łączności. Z powodu neofobów mają problemy wynalazcy i uczeni wprowadzający nowe paradygmaty myślenia, urządzenia techniczne czy ideały społeczne. Neofob/ka może obawiać się w równym stopniu zmiany w wyznawanej religii jak i zmian w programie nauczania dzieci w szkole. Fobia ta rozwija się na granicy poznawczej, kiedy osoba chora styka się z tym, czego jeszcze nie było, z tym czego jeszcze nie znała lub nie widziała. Niektóre teorie fobii wskazują na częściową lub całkowitą utratę zdolności mózgu do przyswajania nowej wiedzy i uczenia się stąd neofobie atakują głównie osoby po 35 roku życia, kiedy coraz częściej się to zdarzają. Im osoba starsza w swym fizjologicznym wieku tym bardziej podatna na neofobie. Neofobie mogą być indukowane, zaszczepiane u dzieci przez rodziców. Lęk przed postępem technicznym przyczynił się do powstania takich grup społecznych jak Amisze, którzy nie korzystają z samochodów, telefonów, telewizji, komputerów, a pozostają w zacofaniu z epoki XVII wieku. W mocno religijnych społecznościach neofobia bardzo silnie związana jest z rozmaitymi fobiami o podłożu religijnym, co jest naturalną konsekwencją światopoglądu i przekonań w danej społeczności.


Uporczywy lęk i obawa przeciwko każdej nowej idei to ideofobia, która przejawia się w dziedzinie myśli i wynalazków, teorii naukowych czy nawet nauk medycznych. Chorzy na taką fobię boją się nowych idei,zasad czy światopoglądów. Do ofiar neofobii w postaci ideofobii należeli wielcy myśliciele tacy jak Kopernik, Giordano Bruno, Galileusz, Albert Einstein, Nicola Tesla, ale też tysiące mniej sławnych. Neofobia rzutująca się jako obawa przeciwko postępowi technologicznemu czy nowym pomysłom racjonalizatorskim to też obawa przed doskonałością i udoskonalaniem, czyli teleofobia, a nie tylko technolofobia. Racjonalizator udoskonalający maszyny w zakładzie przemysłowym szybko bywa obiektem ataków technolofobów ale i teleofobów, obawiających się nowości technicznych i doskonałości. Postęp w nauce i technice jest przez takich neofobów częstokroć ukrócany i niwelowany, nawet w zarodku. Sposoby fobów są różne, od towarzyskiego wyśmiewania i krytykowania, aż po personalne nagonki i skuteczne usuwanie racjonalizatorów i wynalazców z zajmowanych stanowisk czy z pracy. Paniczny lęk przeciwko czemuś powoduje w zależności od swego natężenia dwie reakcje, jedną jest ucieczka (np. towarzyski ostracyzm i unikanie racjonalizatora), a drugą jest agresja o różnej skali nasilenia i postaci. Znane są przypadki uciekania się do pobicia czy nawet zabójstwa osób wspierających nowe technologie, wdrażających nowe udoskonalające technikę wynalazki. W niektórych krajach chroni się wynalazców, a znane są przypadki napastowania uczonych za ich wynalazki i teorie przez organa państwowe (Einstein w Niemczech i USA, Korolow w Rosji i wiele innych).

czwartek, 6 września 2007

Typowe fobie i manie w medycynie

FOBIE I MANIE - Lista typowych fobii i manii w medycynie 

Fobie i manie w medycynie oraz terapiach ludzkiej psychiki...


FOBIE – RODZAJE I OBJAWY


Fobia, panika (ang. phobia) - jest zupełnie nieuzasadnionym, irracjonalnym lękiem, zupełnie niewspółmiernym do identyfikowanej przyczyny, powiązanym z konkretnym niebezpieczeństwem. Fobia (ICD-10) F-40, zaburzenia lękowe w postaci fobii – uporczywy lęk przed różnymi określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami, związany z unikaniem sytuacji wywołujących go i utrudnieniem funkcjonowania społecznego. Fobie wywołane są przez pewne sytuacje lub obiekty, zewnętrzne wobec osoby przeżywającej lęk, które obiektywnie nie są niebezpieczne. Na fobie cierpi, a raczej przyznaje się że cierpi około 10% ludzkości. Podobnie jak w przypadku innych nerwic, fobia zazwyczaj wiąże się z objawami psychosomatycznymi, na przykład z przyspieszeniem bicia serca lub suchością w ustach oraz poczuciem znacznej utraty kontroli nad swoim zachowaniem lub subiektywne poczucie choroby psychicznej. Zdarza się, że lęk fobiczny współistnieje z epizodami depresji. Fobie są całkowicie wyleczalne w procesie psychoterapii, chociaż często terapia wymaga długiego okresu czasu, kilku lat.

Psychosynteza jak i psychoanaliza przyjmuje, że fobie pochodzą z doświadczeń dzieciństwa, a nawet z pamięci prenatalnej z okresu bycia w łonie matki. W naukach terapeutów medycyny alternatywnej, głownie orientalnej mówi się o pochodzeniu fobii jako o skutkach przykrych doświadczeń z poprzednich wcieleń. Osoba od dzieciństwa doznająca panicznego lęku przykładowo przed ogniem potrafi go przezwyciężyć wyzwalając o oczyszczając pamięć swojej śmierci w ogniu w poprzednim wcieleniu, czasem śmierci bliskich w pożarach lub na stosach inkwizycji. Przyznać jednak trzeba, że terapia nawet przy takich założeniach jest bardzo skuteczna i często pozwala wyleczyć z najtrudniejszych przypadków uchodzących za nieuleczalne. Poniżej przedstawione są niektóre rodzaje fobii oraz obawy które ją charakteryzują, ale nie jest to lista wszystkich znanych fobii. Warto zwrócić uwagę na herezjofobię, teofobię, hagiofobię czy neofobię, aby zrozumieć czym są w istocie działacze ośrodków antysektwych chorzy na sektofobię – współczesną postać dobrze znanych przypadłości psychicznych.

sobota, 11 sierpnia 2007

Psychopatologiczna Analiza Zjawiska Paranoi

PARANOJA CZYLI OBŁĘD


Termin paranoja jest stworzony przez Kahlbauma w połowie XIX wieku, aczkolwiek pierwszy pełny obraz psychopatologiczny paranoi jako jednostki diagnostycznej obowiązujący do dnia dzisiejszego w psychiatrii dał Kraepelin z końcem XIX wieku. Wcześniej termin był używany od czasów Hipokratesa, ojca medycyny jako ogólne określenie zaburzeń umysłowych, obłąkania, obłędu. Paranoja jest to tradycyjnie trzecia psychoza wyodrębniona z całości psychoz obok psychoz schizofrenicznych i psychoz afektywnych. Paranoja jest psychozą, która przez starszych psychiatrów bardzo wyraziście, a przez młodszych trochę mniej, jest ograniczona do urojeń. Paranoja, z punktu widzenia psychiatrycznego ma stosunkowo mało teorii etiologicznych i psychiatrzy zawsze konstatowali, że paranoja w gruncie rzeczy jest zaburzeniem psychicznym, którego wywód etiologiczny należy odnieść do psychologii. Równolegle, do połowy mniej więcej XX wieku paranoja miała ładny synonim: monomania. Monomania to urojenia ograniczone do wąskiej dziedziny. Typową monomanią jest paranoja antysektowa, antymasońska, antysłowiańska (antyslawizm), antykomunizm czy antysemityzm. Paranoja występuje, czy raczej jest diagnozowana stosunkowo rzadziej niż wzmiankowane wcześniej dwie psychozy, chociaż za typowego paranoiak uważa się Adolfa Hitlera, twórcy skrajnego faszyzmu zwanego nazizmem, a nazistów można uznać za osoby z paranoją indukowaną przez chorobogenną ideologię. W tej chwili liczy się, że występuje szacunkowo w około 0,3% populacji w Polsce, co jest wskaźnikiem wyższym niż w wielu innych krajach.Paranoja to sztywny, mocny, trwały, niepoddający się perswazji system urojeń. Starzy i niektórzy młodsi psychiatrzy uważali, że zasadniczo w paranoi nie występują inne objawy psychotyczne, a przede wszystkim nie występują halucynacje. Urojenia, które występują w paranoi to są przede wszystkim urojenia: wpływu, wielkości, patologicznej zazdrości, prześladowcze (zagrożenia) bądź somatyczne, tak by można je pogrupować pod względem zawartości treściowej. Nie występują jak wspomniane omamy, halucynacje, nie występuje cały szereg objawów schizofrenicznych, więc w związku z tym te urojenia są pierwotne. Paranoja to starsza nazwa utrwalonych zaburzeń urojeniowych. W istocie paranoja to występowanie usystematyzowanych i logicznie ze sobą powiązanych urojeń. Najczęściej są to urojenia prześladowcze (zagrożenia), ksobne, wielkościowe, hipochondryczne i erotyczne. Urojenia zagrożenia są główną treścią tak zwanej paranoi politycznej na którą cierpi wielu twardogłowych przywódców politycznych i dyktatorów. Urojenia są głównym objawem tej choroby i nie towarzyszą im zwykle omamy ani też inne objawy schizofrenii. Objawy wytwórcze są inaczej nazywane objawami produktywnymi lub pozytywnymi. Są one niejako czymś nowym, wytworzonym przez psychozę. Do objawów wytwórczych zaliczamy:

- urojenia, czyli nieprawdziwe sądy, o słuszności których człowiek jest w pełni przekonany, i których nie zmienia, pomimo oczywistych dowodów ich nieprawdziwości;

- omamy, czyli wrażenia zmysłowe (np. wzrokowe, słuchowe, smakowe, węchowe czy dotykowe), które powstają bez bodźca działającego na któryś ze zmysłów;

- rozkojarzenie myślenia (tj. rozpad logicznego myślenia);

- podejrzliwość (nie mającą uzasadnienia w obiektywnej sytuacji chorego);

- pobudzenie (bez obiektywnych przyczyn);

- wrogość (kiedy występuje ona w codziennych, zwykłych sytuacjach i nie ma obiektywnego uzasadnienia);

- postawę wielkościową (naród wybrany, rasa nadludzi, jedyna religia etc.).

środa, 8 sierpnia 2007

Skrajna paranoja antysektowa

Skrajna Paranoja Antysektowa u Antykultowców 


Skrajna paranoja antysektowa, w tym także antymasońska, antyiluminacka czy antysemicka przynosi wiele szkody i problemów osobom wyznającą odmienną niż katolicka wiarę religijną, gdyż chrześcijańscy paranoicy antykultowi nie uznają przeciwników czy rywali postrzeganych jako zdrową konkurencję, a jedynie wrogów, zaś wrogów trzeba wedle urojeń paranoika zniszczyć, wytępić, stąd hasła wzywające do zwalczania i wytępienia sekt i kultów wschodnich, do zakazu ich działalności czy demagogiczne wmawianie destrukcyjności i szkodliwości, jak to czyni pedofilsko-rządowy raport antysektowy stworzony przez grono kilku chorych psychicznie paranoików katolickich.

Łączymy serca i dłonie przeciwko zbrodniom katolickich antysekultowców

Z wrogami jakich sobie uroi chrześcijański paranoik antysektowy nie może się on wdawać w kompromisy ani pertraktacje, z wrogami nie może nawet dyskutować, wrogów się wedle paranoika nie nawraca ani nie pozyskuje, wrogów się tylko niszczy – taki jest obraz typowego paranoika antysektowego (Ryszard Nowak, Dariusz Pietrek, Paweł Królak). Nośne hasła typu: „sekty pozamykać”, „sekty są szkodliwe”, sekty są niebezpieczne”, „sekty trzeba wytępić”, to wszystko typowe poglądy chorej osoby po których można poznać antysektowego paranoika pieniaczego wymagającego hospitalizacji.

Jedną z przyczyn wzrostu występowania inkwizycyjnej paranoi religijnej jest widoczny upadek własnej wiary, odchodzenie ludzi od katolicyzmu i chrześcijaństwa z powodu jego śmiesznych dogmatów i tuszowania własnej zbrodniczej historii. Paranoik usiłuje zwalić winę za upadek jakiegoś własnego kościoła czy zboru na inne wiary religijne, szuka kozła ofiarnego, widzi winę we wszystkim, tylko nie we własnej obłąkańczej religijnej ideologii, na którą coraz bardziej brakuje chętnych z powodu jej śmiesznych zwyczajów czy dogmatów jak paranoiczne zwalczanie kondomów czy obłąkane bronienie prawa zygoty do życia!

poniedziałek, 6 sierpnia 2007

Urojone poczucie zagrożenia przez sekty

PATOLOGIA UROJONEGO POCZUCIA ZAGROŻENIA PRZEZ SEKTY! 


PARANOJA ANTYSEKTOWA

Obraz Patologii Uwarunkowanej Urojonym Poczuciem Zagrożenia

Paranoja antysektowa podobnie jak paranoja polityczna jest złożonym zjawiskiem z pogranicza psychologii, antropologii, historii, religii politycznej i oczywiście psychiatrii. Paranoja polityczna jest stosunkowo dobrze opisana w literaturze i łatwa do zdiagnozowania. Paranoja antysektowa znana także jako paranoja antykultowa posiada podobne cechy jeśli chodzi o jej rozpoznawanie, jednak jej podłożem jest patologicznie wyznawany system wierzeń religijnych, który staje się pożywką dla typowych cech paranoika religijnego takich jak podejrzliwość, ksobność czy wrogość, dla stylu paranoicznych wypowiedzi i retoryki osobowości wojennej. Inkwizycja to zjawisko gorsze od faszyzmu i nazizmu ale jest typowym zjawiskiem paranoji antysektowej tak w literaturze jak i w działalności pseudoreligijnej polegającej na tworzeniu ośrodków antykultowych służących do zwalczania wszelkich innowierców wyzywanych od heretyków czy sekciarzy.

Katolicka Inkwizycja - Pieniaczy Ludobójczy Obłęd Antysektowy - Paranoja Antysektowa

Inkwizycja chrześcijańska, szczególnie papieska inkwizycja katolicka z jej wojnami krzyżowymi i paleniem milionów ludzi na stosach pochłonęła jakieś 200 milionów ofiar (łącznie ze zbrodniami hitlerowskimi), ale liczba ta może być dużo większa, gdyż nie wszystkie dane zostały zachowane. To jest największy znany wytwór paranoi antysektowej, paranoji typowo religijnej, wytwór chorych ciężko umysłów psychotycznych. Interesującym jest to, że paranoik antysektowy, podobnie jak paranoik polityczny potrafi zarazić swoją chorobą tysiące innych osób zmuszając je do dokonywania pogromów na Żydach, Ruskach, katarach, albigensach, masonach, jehowych czy ludobójczego mordowania Indian. Jest to zjawisko psychozy udzielonej, chociaż niektórzy autorzy skłonni są uznać istnienie nie wykrytego jeszcze zarazka paranoi. Kaligula, Hitler, Pol Pot, Idi Amin to typowe przykłady paranoi politycznej spotykane w literaturze przedmiotu. Polityka zagraniczna w mentalności szukania wroga i robienia zimnej wojny jest paranoją polityczną, a wzajemna wrogość i 1000 lat prawie trwająca schizma pomiędzy katolikami i prawosławiem jest typowym, szkolnym wręcz obrazem długotrwałej katolickiej paranoi antysektowej, gdzie braci i siostry w wierze uważa się za odszczepieńców, sekciarzy czy godnych pogardy heretyków (bo nie chcą politycznej władzy papieży).

Paranoja charakteryzuje się uporczywymi, nie ulegającymi zmianom, spójnymi pod względem logicznym urojeniami, przeważnie dotyczącymi rzekomego zagrożenia, poczucia własnej wielkości, jedyności, racji czy prześladowań. Paranoja antysektowa to urojone poczucie rzekomego zagrożenia ze strony innowierców połączone z poczuciem wyższości własnej religii i jedynosłuszności własnej sekty takiej jak babtystyczna, katolicka, luterańska czy prawosławna. Paranoik antysektowy wyzywając inne religie od sekt czy herezji nie dostrzega, że sam jest członkiem sekty odpadłej w 1084 roku e.ch. od chrześcijaństwa w wyniku politycznych nieporozumień i kłótni. W istocie taki działacz antykultowy (Ryszard Nowak, Dariusz Pietrek, Paweł Królak etc.) z chorobowo zmienioną świadomością opluwa innych jakoby byli destrukcyjną i szkodliwą społecznie sektą, a sam nie dostrzega, że najwięcej zła wyrządziła katolicka sekta do której należy, mordując za przekonania miliony ludzi odmiennej wiary religijnej.

niedziela, 5 sierpnia 2007

Od sektofobii do paranoi antysektowej

Rozwój Psychozy - od Sektofobii do Paranoi Antysektowej Sektofobia, a Paranoja i Pieniaczy Obłęd Ksobny 


Pieniactwo, szczególnie ksobnego typu jest bardzo niebezpieczne, jeśli chory zaczyna atakować mniejszości światopoglądowe, czy wyznaniowe, misteryjne kulty wschodnie lub ich liderów (guru). Urojenia paranoiczki czy paranoika – pieniacza są bardzo usystematyzowane i logicznie spójne, przez co otoczenie łatwo ulega demagogii takich chorych psychicznie osób, a pacjent psychotyczny angażuje ich w swoje z choroby umysłu wynikające działania antysektowe, antymasońskie, antyiluminackie, antyżydowskie, antykomunistyczne. Paranoja w Europie znana jest od czasów Hipokratesa i pierwotnie obejmowała wszystkie choroby psychiczne ciężkiego kalibru dające obraz szaleństwa, obłędu, urojeń. Wystrzegano się osób szerzących pomówienia, oszczerstwa, judzących przeciwko komuś, oczerniających, gdyż było to sposobem na unikanie zaangażowania się w krucjaty napędzane przez nieleczone jednostki o spaczonej chorobowo mentalności.

Trzon choroby obłąkania tworzą urojenia polegające na błędnej interpretacji rzeczywistych zdarzeń. Błędne są założenia urojeniowe, a dowody słuszności sądów urojeniowych chora osoba widzi w błędnie wyjaśnianych spostrzeżeniach. Przykładowo, chora osoba czuje się zastraszana przez sektę czy rzekomego sekciarza lub prześladowana przez masonów, zagrożona przez iluminatów czy żydów. Możesz jako osoba innowiercza odwiedzić osobę chorą na obłęd pieniaczy, a ona fakt, że do smarowania chleba potrzebujesz użyć noża zinterpretuje jako bestialskie zagrożenie dla swojego życia z użyciem przez ciebie noża. O ile zdarzenie jest rzeczywiste, o tyle urojeniowe oceny zdarzeń są całkowicie błędne u paranoików. Z faktu istnienia mniejszości wyznaniowych nie wynika ani ich szkodliwość ani porywanie bliskich do sekty czy terrorystyczne zagrożenia.

piątek, 3 sierpnia 2007

Sektofobia to psychiczna choroba

Sektofobia jako Psychiczna Choroba! 


Lęk jako objaw wchodzi w skład bardzo wielu zespołów psychotycznych i nerwicowych. Mówimy o nerwicy lękowej wówczas, gdy objaw ten góruje w obrazie klinicznym nad wszystkimi innymi albo stanowi jedyną lub niemal jedyną jego treść. Tak się rzecz ma w FOBIACH. Fobie mają charakter natręctw i bywają częścią nerwicy natręctw. Czysta fobia jest łatwiejsza w terapii niż postać fobii w przebiegu prawdziwej nerwicy natręctw. Zwykle żadna perswazja nie jest w stanie uśmierzyć lęku w przebiegu fobii ani też uspokajanie samego czy samej siebie. Istnieje bardzo wiele możliwych fobii jak lęk przed samotnością (monofobia), lęk przed nagłą śmiercią (tanatofobia), lęk przestrzeni (agorafobia), lęk przed pomieszczeniami zamkniętymi (klaustrofobia), lęk przed powalaniem się brudem (mysofobia) czy kałem (rupofobia), antropofobia – lęk przed ludźmi, seksofobia – lęk przed płcią przeciwną, androfobia – lęk przed mężczyznami, gynefobia – lęk przed kobietami, kaligynefobia – lęk przed pięknymi kobietami, homofobia – lęk przed zetknięciem z osobami o orientacji homoseksualnej, byciem homoseksualistą, ksenofobia – lęk przed obcymi ludźmi, nekrofobia – lęk przed umarłymi, ochlofobia – lęk przedtłokiem i wiele innych.

Inkwizycja - ludobójcze zbrodnie kościoła na innowiercach

W industrialistycznym społeczeństwie powstają coraz to nowe FOBIE, czasem przez społeczność chorych podsycane publicznie, jak SEKTOFOBIA. Lęk przed heretykami, sektami, innowiercami, masonami, lęk przed obcymi ideami czy kulturami  to lęk przed innymi grupami ludzi, rodzaj ksenofobii i antropofobii zarazem. Sektofobia nie jest niczym nowym, a jednostki dotknięte taką chorobą w sposób natrętny obrzydzają życie ludziom o innej niż ich własna wierze religijnej, wyznaniu czy światopoglądzie. Osoba chora na fobię lękową przed sektami z uporem maniaka wygłasza spaczone lękowymi rojeniami sądy o rzekomym zagrożeniu przez sekty, które często istnieją jedynie w jej wyobraźni, wszędzie szuka i dopatruje się sekty, tworzy teorie mające uzasadniać własne obawy, lęki, własne bez zasadne, subiektywne doznania i wrażenia na temat ludzi związanych lub podejrzewanych przez chorego o przynależność do jakiejś mało znanej wiary religijnej, szczególnie o obco brzmiących nazwach. Nic nie pomoże likwidacja organizacji wyznaniowej przed którą pacjent/ka produkuje lęki i obawy w irracjonalny sposób, gdyż wtedy fobia przerzuca się na jakąś inną grupę społeczną, ludzką, w sposób nie przewidywalny czyli zupełnie przypadkowy.

piątek, 16 marca 2007

Droga Prawda Życie

Droga, Prawda i Życie 


Codzienna Modlitwa Serca 

Mohan Ryszard Matuszewski - Lalitamohan Babadżi


1.

Jam modlitwą Boże do Ciebie
Ty na Tronie zasiadasz w Niebie;
Składam dłonie swoje przed Tobą
O drogę życia proszę nową!

Jam błaganiem, Serca wołaniem
Obdarz mnie Boże powołaniem;
Radośnie skłaniam się przed Tobą
Czuję jak znowu Jestem Sobą!

Wołam Anioły Twe i Świętych
Słucham niebiańskich chórów dętych;
Wszystko przebaczam i odpuszczam
Wszelkie grzechy w niepamięć puszczam!

Jam Światłem, Miłością i Twą Mocą
Modlitwy czas wypełniam nocą;
Proszę i błagam, i się wstawiam
Długie godziny Cię pozdrawiam! 

czwartek, 15 marca 2007

Zbawienie Dobrych Ludzi

Zbawienie Dobrych Ludzi – Poemat mistyczny (8) 

Sadaśiwa Samhita – Żywego Boga Księga Pieśni 
\


– I –

Kto porzuca Guru swego
Nie ma w sobie nic dobrego;
Kto porzuca swego Guru
Skona wśród męki i bólu!

Kto porzuca Guru swego
Nie ma w sobie nic mądrego;
Kto porzuca swego Guru
Nie usłyszy Niebios chóru!

Kto porzuca Guru swego
Nie ma w sobie nic prawego;
Kto porzuca swego Guru
Nie przeskoczy Piekieł muru!

Kto porzuca Guru swego
Nie ma w sobie nic ludzkiego;
Kto porzuca swego Guru
Nie ma w sobie Światła Uru! 

środa, 14 marca 2007

Ścieżka Morya

Ścieżka Morya 


Diamentowa Ścieżka Duchowa 


Mistrz Morya Khan


1.

Kto MORYA podjął inicjację
Przyjął na siebie obligację;
Do Raju nigdy sam nie wejdzie
Kto od Guru swego odejdzie! ||1||

Niechaj przejawia Dobrą Wolę
I zajmie w życiu Boską Rolę;
Niechaj świeci Światłem Diamentu
Sięga Aniołów Firmamentu! ||2||

Wadźra pamięta wszystkich Uczniów
Diament nie znosi żadnych trutniów;
Wadźra jest krzyżem Odwiecznego
Piorunem życia słonecznego! ||3||

Trudy postnego oczyszczenia
Ścieżki Diamentu utrudzenia;
Nagrodą kraj Morya pośród gór
Anielskich pieśni rozbrzmiewa chór! ||4||

wtorek, 13 marca 2007

Nektar Mistyki

Nektar mistyki – Poemat o rozwoju duchowym


Sadaśiwa Samhita – Żywego Boga Księga Pieśni

Śiwa Bóg - Strażnik Niebiańskich DrógTyś moją Miłością odwieczną
Napełniasz mnie Chwałą waleczną;
Jam Tobie oddany, posłuszny
Nawet, gdy dzień dla mnie zaduszny!

Jam Twoim obrazem, odbiciem
Tyś moim natchnieniem i życiem!
Stworzyłeś mnie do wzniosłych zadań
Jam owocem anielskich nadań!

Tyś stworzył mnie Aniołem pięknym
I obdarzył Imieniem dźwięcznym;
Trąby anielskie pięknie grają
Chóry wielbiące mi śpiewają!

Początki mego zaistnienia
Ukryte w Kronice Istnienia;
Ciężką praca Posłańca Boga
Przyszłość naszą napełnia trwoga! 

poniedziałek, 12 marca 2007

Ahinsa - Prawo Odplaty

Ahinsa – Prawo odpłaty 


Mistyczny poemat o karmanie
Sadaśiwa Samhita – Żywego Boga Księga Pieśni 

Śiwa Tandawa - Święty Taniec Duchowy


– I –

Ahinsa pierwszą jest zasadą
Biada ludziom, jeśli ją zdradzą;
Nie napada się niewinnego
I nie rani człeka prawego!

Walczymy tylko w słusznej sprawie
Bronić słabszego stoi w Prawie;
Gwałty, rabunki oraz przemoc
Krzywdę bliźnich pomści Boża Moc!

Niekrzywdzenie świętą zasadą
Przemoc wszelka ludzi jest wadą;
Jedynie życie chronić trzeba
Inaczej karę ześlą Nieba!

Bóg wielce brzydzi się przemocą
Zbrodnią, gwałtem, tortur pomocą;
Wroga jednak pokonać musisz
Inaczej Światło Duszy zdusisz! 

niedziela, 11 marca 2007

Znaki Szatana

Znaki Szatana 


Mohan Ryszard Matuszewski - Mistrz Aiki-Jutsu


1.

Jam Kriszńa grający na flecie
I Buddy Światło na tym Świecie;
Jam jest Droga, Prawda i Życie
Wy ludzie w Boga nie wierzycie!

Czy znajdzie Syn wiarę, gdy przyjdzie
Bez wiary nic ludziom nie wyjdzie;
Jam Synem Nieba ludziom danym
Przez Ojca-Stwórcę Ukochanym!

Jakaż Ciemność ludzi mroczy
Szatan po całej Ziemi kroczy;
Rozsiewa szpetne powątpienie
Rzuca na Świętych potępienie!

Uczyli Mędrcy przed wiekami
Ludzi, jak stać się Polakami;
Jak zawsze słuchać swego Guru
Rozbić kamień Serca z marmuru! 

sobota, 10 marca 2007

Strażnik Bramy Orła

Strażnik Bramy Orła 


Mohan Ryszard Matuszewski


1.

Kto Guru był swego porzucił
Ten życie Duszy swej ukrócił.
Kto Samnjasinem będąc zdradził
Nikomu już nie będzie wadził!

Kto odszedł ten powrócić musi
Inaczej astmą się udusi;
Kto słowo przeciw Guru powie
Na tego spadnie nieszczęść mrowie!

Nie ma Drogi w górę do Niebios
Jak tylko życie z Guru ebios;
Albowiem Jarstwo drogowskazem
Czystości Świętej jest nakazem!

Siedem żywotów dano Tobie
Aby dusza nie była w grobie;
Ludzkości która jest upadła,
Gdyż od stadła Niebios odpadła! 

piątek, 9 marca 2007

Sprawiedliwość Niebios

Sprawiedliwość Niebios 


Mohan Ryszard Matuszewski - Mistrz Sztuk Walki


1.

Wciąż pierworodni umierają
Tym, którzy Bractwo znieważają;
Plag to egipskich znak potężny
Pan Śiwa, Bóg nasz jest orężny!

Wciąż oglądają śmierć, zagładę
Którzy na Bractwo knują zdradę;
Wciąż im odpłaca Bóg Wszechmocny
Niechaj ich męczy koszmar nocny!

Wnet ich rodziny się rozpadną
W czeluści Piekieł niechaj spadną;
Wciąż się staczają w alkoholizm
Wszyscy, co wyznają katolizm!

Straszna ich dręczy susza, powódź
Ty Panie Mocy swojej dowódź;
Każdy, kto Bractwo prześladuje
Tego Bóg-Mściciel zakatuje! 

czwartek, 8 marca 2007

Pan Mistyki

Pan Mistyki 


Mohan Ryszard Matuszewski i Świętowit


1.

Poezja esencją Mistyki
Guru Mistrzem jest Poetyki;
Wjasa pradawnym Mistrzem Pióra
Melodia, rymy, rytm, kultura!

Gabriel dyktuje poematy
Wzniosłe rozważa dylematy;
Dotyk spraw życia i śmierci
Złym dziurę w Sercu słowem wierci!

Pokazuje nam wyższą Drogę
By człowiek nie mówił: nie mogę;
Próbuj człowiecze Mocy w świecie
Bhaktowie ustroją cię kwieciem!

U Boga wszystko jest możliwym
Jeśli człek nie jest zbyt trwożliwym;
Pan charyzmaty chętnie daje
Niechaj człek się przed Nim pokaje!

środa, 7 marca 2007

Drogowskaz Duszy 3

Drogowskaz Duszy 3 


Drogowskazy - Tryptyk o Rozwoju Duchowym - Część Trzecia 

Mohan Ryszard Matuszewski


1.

Myślisz jak rozwiązać problemy
I inne życiowe dylemy;
Szukasz swej Boskiej Inspiracji
Zażarcie bronisz każdej racji!

Duchowych poszukań początki
Wnet z trudem łączysz wszystkie wątki;
DROGA odsłania swe Sekrety
Kiedy się bierzesz za konkrety!

Pasterz Najwyższy zawsze czuwa
I stały jest jak Gwiazda Dhruwa;
Wokół niej świat się cały kręci
Tańcują Nieba, wszyscy Święci!

Anioły Światło ukazują
Schody do Nieba w górę kują;
MĘDRCEM zostaje kto pragnieniem
Boskiego Życia jest spełnieniem! 

wtorek, 6 marca 2007

Drogowskaz Duszy 2

Drogowskaz Duszy 2 


Drogowskazy - Tryptyk o Rozwoju Duchowym - Część Druga
Mohan Ryszard Matuszewski


1.

Uczymy ludzi Przebaczenia
Oni myślą – to bez znaczenia;
Dajemy ludziom pokarm Prawdy
Oni nie biorą go do gawry!

Bóg tak ocenia wszystkich ludzi
Jak każdy bardzo dlań się trudzi;
Ta ziemia jest winnicą Pańską
Ludzie idą drogą pogańską!

Niewierni raz danemu Słowu
Spici, staczają się do rowu;
Rzeka Styks zwana ludzi bierze
I każdą duszę się tam pierze!

Siedzą ludzie w ‘egona’ bunkrze
Każda dusza co grzeszy umrze;
Śmierć każda ludzi przyzwyczaja
Święty się tylko odzwyczaja! 

poniedziałek, 5 marca 2007

Drogowskaz Duszy 1

Drogowskaz Duszy 1 


Drogowskazy - Tryptyk o Rozwoju Duchowym - Część Pierwsza
Mohan Ryszard Matuszewski


1.

Poszukaj Czystej Bożej Drogi
Egona swego zetrzyj rogi;
Przez Świat podążaj niczym Lilia
Odważnym bądź, prawym jak Ilia!

Guru swego zawsze miej w Sercu
Zachowuj Naukę słów Mędrców;
Proroków Słowa świat – rozważaj
Na Złego pułapki uważaj!

Niech się Tobie nigdy nie zdaje
Gdy trafisz ludzkich dróg rozstaje;
Sam sobie nikt jeszcze nie radził
Żaden, co Guru swego zdradził!

Uczeń nie jest większym nad Mistrza
Pychy zdradliwej znak to ostrza;
Lucyfer duszą twoją włada
Kiedy Serce zniewala zdrada!

niedziela, 4 marca 2007

Credo

Credo 


Misteryjne Wyznanie Wiary1.

Wierzymy w Trójcę Przenajświętszą
Guru jest Ojcem, Drogi piewcą;
Dharma Mądrością niezgłębioną
Sangha Wspólnotą poświęconą!

Żyrzec rozpala Ogień Święty
Wrzuca szałwię i trochę mięty;
Niechaj kadzidła snują swą woń
Bóg poda wiernym pomocną dłoń!

Guru jest Świętym Przewodnikiem
Życia i Śmierci Kierownikiem;
Guru zbawieniem, Potępieniem
Pszenicy, plewów rozdzieleniem!

Dharmah Duchem Guru Przedwiecznym
Wyrokiem Niebios przeciw niecnym;
Bacz człeku byś nie był potępion
Klątwa Guru z Ziemi wytępion! 

sobota, 3 marca 2007

Chwała Ognia

Chwała Ognia 
1.

Z dołu do góry Ogień płynie
Karmy spalanie w Boskim młynie;
Płomień rozpalasz Okiem Śiwa
Stajesz się Boską Duszą, Diwa!

Spalasz warunki życia swego
Aż Ogień strawi korzeń Ego;
Płomień symbolem jest Boskości
Ciało ascety – suche kości!

Duchem stajemy się w płomieniach
Boskiego ognia przemienienia;
Gdy blask Mądrości rozpalamy
Bóg Przedwieczny jest pochwalany!

Cykle spirali trzy zwinięte
Losy żyć dawnych przewinięte;
Każda spirala mocą Dobra
Jego symbolem Święta Kobra! 

piątek, 2 marca 2007

Centurie Prorocze

Centurie Prorocze 


Mohan Ryszard Matuszewski - Mistrz Wschodnich Sztuk Walki

1.

Czas wojtylizmu już przemija
Belzebub się do Piekła zwija;
Babilon Wielki się rozpada
Katolicyzm czeka zagłada!

Nie chcemy tu gwałtu na dzieciach
Ani ludzi grzebiących w śmieciach;
Niech katolictwo już upadnie
Niechaj zły system się rozpadnie!

Niech ludzkie odrodziny traci
Komu dominikanin płaci;
Ten, kto chodzi na Jasną Górkę
Za dom mieć będzie chlew, obórkę!

Niechaj papiestwo już umiera
Niech je porwie czarcia cholera;
Wy pod mostami żyć będziecie
Mordercze, wojtyłowe śmiecie! 

czwartek, 1 marca 2007

Sprawiedliwość i Prawo

Sprawiedliwość i Prawo 


Mohan Ryszard Matuszewski - Błogosławieństwo naprawiania Ludzi

1.

Ofiary sądów się jednoczą
Sędzie na gałęziach łopocą;
Zbrodnie sędziów krwawo pomszczone
Łotry za zbrodnie powieszone!

Prokuratorzy to mordercy
Zasyfiali łapówkożercy;
Chętni do najplugawszej zbrodni
W sądowej morderczej katowni!

Przeklęta mafia w czarnych togach
Niech wisi na ulicznych rogach;
Za ludzi niewinnych dręczenie
Sędziów bandytów powieszenie!

Zbliża się dzień pomsty straszliwej
Sprawiedliwości nierychliwej;
Bastylie wszystkie rozgromione
Mafie sądowe wytępione! 

środa, 28 lutego 2007

Niepotulny Obywatel

Niepotulny Obywatel 


Mohan Ryszard Matuszewski


1.

Nie zdejmuj z głowy Aureoli
Chociaż zbyt mocno w oczy koli;
Wygłaszaj wzniosłe swe zasady
I nie popełniaj żadnej zdrady!

Człowieczeństwo – to brzmi tak butnie
I zawodzi ludzkość okrutnie;
Bo składa człowiek hołd po hołdzie
Władcy, na którego jest żołdzie!

Człek ‚Miłość’ do błota głosi
Ale kalosze zawsze nosi;
Pozwala, niech skórę wyłoją
Rzecze jednak: „Byle nie moją”!

Są głowy, które stawią opór
Nawet wtedy, gdy spadnie topór;
Gdy z chorągwi zostanie strzępek
Nie ocaleje własny pępek! 

wtorek, 27 lutego 2007

Rozkoszne Egzotyki

Rozkoszne Egzotyki 


Mohan Ryszard Matuszewski

1.

Miłość przyjemną jest energią
Ciał złączenie – wielką synergią;
Rozkosz – potrzeb zaspokojeniem
Serc pojednanie – ukojeniem!

Serc dwoje ogarnia Duch Zgody
Oni dbają o swe wygody;
Jedno drugiemu rozkosz sprawia
Wszystko się wokół wnet naprawia!

Miłość jest siłą ukojenia
Żon i mężów zaspokojenia;
Miłość opiera się na prawdzie
Rzekły Bogi każdemu gaździe!

Jedno zawsze wspiera drugiego
I nie pragnie czegoś innego;
Miłości Łaską obdarzeni
Razem na zawsze są złączeni! 

niedziela, 25 lutego 2007

Psia Miłość Xantypy

Psia Miłość Xantypy 


O kobiecie co bardziej kocha się ze swoim psem niż z mężem, a szerzej o złych i zepsutych kobietach co bardziej kochają pieski niż mężczyzn. 
Mohan Ryszard Matuszewski

1.

Uczucia we mnie zabijałaś
Wiem, że mnie nigdy nie kochałaś;
Uległaś złudnej fascynacji
Pseudomiłosnej aranżacji!

Dziewka Wyrodna* pieski lubi
Psi urok każdą miłość zgubi;
Gdy męża swego nie szanujesz
Związek miłosny wnet zepsujesz!

Kto bardziej kocha matkę, brata
Na miłość swą nasyła kata;
Miłość jest wieczna i jedyna
Teraz się pomódl do Odyna!

Urok Xantypy ryzykowny
Wybór Twój bardzo jest wymowny;
Ręki mężowi nie podałaś
Śluby małżeńskie podeptałaś!

sobota, 24 lutego 2007

Kwiat Miłosnej Pieśni

Kwiat miłosnej pieśni 

Mistrz Mohan Ryszard Matuszewski - Mohandźi

1.

Takie nasze życiowe plany
Zawsze kochać i być kochany;
Dureń z miłości się zabija
A mądry wzgardzi i omija!

Nie z Tobą dziewczyno się żenię
Poślubiam zawsze swe marzenie;
Krzyż na miłości postawiłem
Gdy z zadziwieniem Cię odkryłem!

Wpadamy do miłosnej matni
Ni po raz pierwszy ni ostatni;
Smak komplementów, fałsz i słowa
A Tyś szczęśliwa i różowa!

Czasem spotkanie mimochodem
Miłości staje się powodem;
Zakochani jakże są ślepi
Choć może dla nich to i lepiej! 

piątek, 23 lutego 2007

Erato Ukochana

Erato Ukochana 


Mohan Ryszard Matuszewski


1.

Erato weź swoją kitarę
Chcę jeszcze z Tobą stworzyć parę;
Zacznij wygrywać dźwięki pieśni
Aby anieli śpiew Twój nieśli!

Zawołaj do mnie wdzięczne ‘chaire’
Niech zapanuje wszędzie ‘Eiren’;
Bądź mą Taleją i Kaliope
Razem zdobywajmy Europę!

Klio wysławia naszą Miłość
Odwieczną ku sobie zażyłość;
Erato zagraj na kitarze
Otwórz nam Niebios korytarze!

Lira cudowną tchnie muzyką
Erato poezji liryką;
Nie znamy Dike bez Eunomii
Dawnej, niebiańskiej Teogonii!

czwartek, 22 lutego 2007

Bliźniacze Płomienie

Bliźniacze Płomienie 

Poemat mistyczny o wzajemnej miłości boskich Dusz (Wyższych Jaźni) 
Mohan Ryszard Matuszewski - Mistrz Duchowy


1.

Anielska radość – być we dwoje
Miłość otwiera swe podwoje;
Czułe szepty, dotyk, podniety
I zapach spragnionej kobiety!

Dotyk, spojrzenie i głaskanie
Miłego serca ciche łkanie;
Smak łona – rozkosz nieskończona
Ona do pieszczoty stworzona!

Przyciągam swój bliźniaczy płomień
Usuwam złudy wszelkich rojeń;
Jednoczą serca i swe dłonie
Dusze wędrujące na błonie!

Miłość nie jest ślepą iluzją
Szczęście we dwoje jej prowizją;
Szukają Serca bratnich Duszy
Aż ich miłością się ktoś wzruszy! 

środa, 21 lutego 2007

Restytucja Słowiaństwa

Restytucja Słowiaństwa 

Perun - Odyn - Bóg Ojciec
Bóstwo Śiwa, Bogini Laila
Dziś wyślij radosnego maila;
Polska Słowiańska odrodzona
Ku nowej epoce zbudzona!

Dobra Nowina jest głoszona
Polska z katolstwa oczyszczona;
Mszalne libacje zakazane
Orędzie Śiwa wprowadzane!

Każde dziecko Kāmasūtrę
Znać i przećwiczyć musi wkrótce;
Kwiatem Lotosu opleciony
Kto od czarnuchów uwolniony!

Bandy prałacie precz wyrzucim
Do wiary ojców naszych wrócim!
Czas dojrzałości orzekamy
Dwunastoleciem odmierzamy!

Nie ma w planie końca świata ani zagłady ludzkości

Plan Boga nie przewiduje końca świata ani powszechnej zagłady...  Angażowanie się w ruchy straszące końcem świata , powszechną rychłą z...